Ашигт малтмал

Талбайн нэр: Тэмээн бөх уул
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64144/01/01
Архангай | Батцэнгэл сум
Зарласан огноо: 2022-12-07
Талбайн нэр: Тэмээн бөх уул
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64144/02/01
Архангай | Батцэнгэл сум
Зарласан огноо: 2023-04-14
Талбайн нэр: Майхан уул
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64059/02/01
Архангай | Өгийнуур сум
Зарласан огноо: 2023-04-07
Талбайн нэр: Майхан уул
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64059/01/01
Архангай | Өгийнуур сум
Зарласан огноо: 2022-11-23
Талбайн нэр: Хүрэн чулуут
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64330/01/01
Архангай | Өгийнуур сум
Зарласан огноо: 2023-03-06
Талбайн нэр: Хүрэн чулуут
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64330/02/01
Архангай | Өгийнуур сум
Зарласан огноо: 2023-05-03
Талбайн нэр: Их хавцал
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64137/01/01
Архангай | Өлзийт сум
Зарласан огноо: 2023-07-06
Талбайн нэр: Овоот
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64240/01/01
Архангай | Тариат сум
Зарласан огноо: 2022-12-14
Талбайн нэр: Жаргалантын овоо
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64053/02/01
Архангай | Хашаат сум
Зарласан огноо: 2023-05-15
Талбайн нэр: Хөшөөтийн хоолой
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64055/02/01
Архангай | Хашаат сум
Зарласан огноо: 2023-05-15
Талбайн нэр: Могой худаг
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64054/02/01
Архангай | Хашаат сум
Зарласан огноо: 2023-05-15
Талбайн нэр: Хүүш уул-2
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64069/03/01
Архангай | Эрдэнэмандал сум
Зарласан огноо: 2023-04-07
Талбайн нэр: Хүүш уул-2
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64069/01/01
Архангай | Эрдэнэмандал сум
Зарласан огноо: 2022-11-23
Талбайн нэр: Харгаат уул
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64154/01/01
Баян-Өлгий | Алтай сум
Зарласан огноо: 2023-08-14
Талбайн нэр: Тестийн нээлт
Зохион байгуулж буй байгууллага: LTest
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
1 жилийн өмнө
Талбайн дугаар: LT/202212022/01/01
Баян-Өлгий | Бугат сум
Зарласан огноо: 2022-12-23
Талбайн нэр: Хуурай салаа
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64123/02/01
Баян-Өлгий | Булган сум
Зарласан огноо: 2023-10-27
Талбайн нэр: Хуурай салаа
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64123/01/01
Баян-Өлгий | Булган сум
Зарласан огноо: 2023-07-06
Талбайн нэр: Тахийн шар уул
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64316/01/01
Баян-Өлгий | Булган сум
Зарласан огноо: 2023-09-22
Талбайн нэр: Хунтын уул
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64345/01/01
Баян-Өлгий | Буянт сум
Зарласан огноо: 2023-09-22
Талбайн нэр: Буянт
Зохион байгуулж буй байгууллага: Ашигт малтмал, газрын тосны газар СШ
Журам: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
Талбайн дугаар: СШ/64085/01/01
Баян-Өлгий | Буянт сум
Зарласан огноо: 2023-07-06
СШ/64144/01/01
2022-12-07
Архангай
Батцэнгэл сум
СШ/64144/02/01
2023-04-14
Архангай
Батцэнгэл сум
СШ/64059/02/01
2023-04-07
Архангай
Өгийнуур сум
СШ/64059/01/01
2022-11-23
Архангай
Өгийнуур сум
СШ/64330/01/01
2023-03-06
Архангай
Өгийнуур сум
СШ/64330/02/01
2023-05-03
Архангай
Өгийнуур сум
СШ/64137/01/01
2023-07-06
Архангай
Өлзийт сум
СШ/64240/01/01
2022-12-14
Архангай
Тариат сум
СШ/64053/02/01
2023-05-15
Архангай
Хашаат сум
СШ/64055/02/01
2023-05-15
Архангай
Хашаат сум
СШ/64054/02/01
2023-05-15
Архангай
Хашаат сум
СШ/64069/03/01
2023-04-07
Архангай
Эрдэнэмандал сум
СШ/64069/01/01
2022-11-23
Архангай
Эрдэнэмандал сум
СШ/64154/01/01
2023-08-14
Баян-Өлгий
Алтай сум
LT/202212022/01/01
2022-12-23
Баян-Өлгий
Бугат сум
СШ/64123/02/01
2023-10-27
Баян-Өлгий
Булган сум
СШ/64123/01/01
2023-07-06
Баян-Өлгий
Булган сум
СШ/64316/01/01
2023-09-22
Баян-Өлгий
Булган сум
СШ/64345/01/01
2023-09-22
Баян-Өлгий
Буянт сум
СШ/64085/01/01
2023-07-06
Баян-Өлгий
Буянт сум
(Нийт: 526)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.