Өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан тендер

Хайх

Нарны замын зүүн өргөтгөх (4 км) зам барилгын ажил
ХАА-ны журам: Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар УХТАЗТТ/20240801004/01/01
Төсөвт өртөг 34,000,000,000₮
Зарласан огноо 2024-03-11
Нарны замын зүүн өргөтгөх (4 км) зам барилгын ажил
ХАА-ны журам: Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар УХТАЗТТ/20240801004/01/01
Төсөвт өртөг 34,000,000,000₮
Зарласан огноо 2024-03-11
Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240102490/01/01
Төсөвт өртөг 1,300,000,000₮
Зарласан огноо 2024-04-12
Тестт
Захиалагчийн нэр: Тестийн захиалагч-Азаа
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар 54008-001/20240103006/03/01
Төсөвт өртөг 5,000₮
Зарласан огноо 2024-04-22
Урилгын дугаар БУАХААГ/20240201031/01/01
Төсөвт өртөг 86,000,000₮
Зарласан огноо 2024-04-12
Хуучирч эвдэрсэн хүүхдийн тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмжийг шинээр солих
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар СБДХААА/20240101086/01/01
Төсөвт өртөг 400,000,000₮
Зарласан огноо 2024-04-19
Тэсэлгээний ажил гүйцэтгэх
Захиалагчийн нэр: Тавантолгой ХК
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ТТХК/20240101012/01/01
Төсөвт өртөг 179,851,580,993₮
Зарласан огноо 2024-04-04
Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны засварын ажил (Улаанбаатар хот)
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар НХААГ/20240101068/01/02
Төсөвт өртөг 4,500,000,000₮
Зарласан огноо 2024-04-03
Өвөрхангай аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын бичиг хэргийн материал
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ӨВАШТГ/20240102002/01/01
Төсөвт өртөг 28,000,000₮
Зарласан огноо 2024-04-17
Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ХХААХҮЯ/20240101007/02/01
Төсөвт өртөг 2,878,300,000₮
Зарласан огноо 2024-04-04
Тоос шорооноос хамгаалах хошуувч
Захиалагчийн нэр: Таван толгой түлш
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ТТТХХК/20240102214/01/01
Төсөвт өртөг 1,896,882,460₮
Зарласан огноо 2024-03-21
Тээвэр шатахуун
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар СЭАССДСДЦХ/20240102001/01/01
Төсөвт өртөг 31,599,100₮
Зарласан огноо 2024-04-02
Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засварлах ажил (Баянгол дүүрэг)
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар БГДХААА/202312116/02/02
Төсөвт өртөг 150,000,000₮
Зарласан огноо 2024-04-15
Гүний худаг гаргах 3-р баг /жаргалант/
ХАА-ны журам: Харьцуулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ДУГАХСЗДТГ/20240201008/01/01
Төсөвт өртөг 35,000,000₮
Зарласан огноо 2024-04-12
Төвлөрсөн хогийн цэгийн ландфилын талбайг хэсэгчилж хаах ажил
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар УБЗАА/20240101022/01/01
Төсөвт өртөг 2,184,360,000₮
Зарласан огноо 2024-03-22
Урилгын дугаар ӨМАХААГ/20240101668/01/01
Төсөвт өртөг 9,484,300,000₮
Зарласан огноо 2024-03-26
Урилгын дугаар СБДХААА/20240101085/01/01
Төсөвт өртөг 1,000,000,000₮
Зарласан огноо 2024-04-05
Дотуур байрны барилга /Төв, Баянчандмань сум/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар БШУЯ/20240101009/02/02
Төсөвт өртөг 3,500,000,000₮
Зарласан огноо 2024-04-05
Автосамосвал
Захиалагчийн нэр: Шивээ-Овоо
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ШО/20240102235/01/01
Төсөвт өртөг 7,200,000,000₮
Зарласан огноо 2024-03-26
Аймгийн төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.3 км /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
Урилгын дугаар ЗТХЯ/20240101034/01/01
Төсөвт өртөг 9,444,600,000₮
Зарласан огноо 2024-03-22
УХТАЗТТ/20240801004/01/01
Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
2024-03-11
Тендер зарласан огноо
34,000,000,000₮
Төсөвт өртөг
УХТАЗТТ/20240801004/01/01
Дэлхийн банкны худалдан авах ажиллагааны журам
2024-03-11
Тендер зарласан огноо
34,000,000,000₮
Төсөвт өртөг
54008-001/20240103006/03/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-04-22
Тендер зарласан огноо
5,000₮
Төсөвт өртөг
ТТХК/20240101012/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-04-04
Тендер зарласан огноо
179,851,580,993₮
Төсөвт өртөг
НХААГ/20240101068/01/02
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-04-03
Тендер зарласан огноо
4,500,000,000₮
Төсөвт өртөг
ӨВАШТГ/20240102002/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-04-17
Тендер зарласан огноо
28,000,000₮
Төсөвт өртөг
ХХААХҮЯ/20240101007/02/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-04-04
Тендер зарласан огноо
2,878,300,000₮
Төсөвт өртөг
ТТТХХК/20240102214/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-03-21
Тендер зарласан огноо
1,896,882,460₮
Төсөвт өртөг
СЭАССДСДЦХ/20240102001/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-04-02
Тендер зарласан огноо
31,599,100₮
Төсөвт өртөг
БГДХААА/202312116/02/02
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
2024-04-15
Тендер зарласан огноо
150,000,000₮
Төсөвт өртөг
ДУГАХСЗДТГ/20240201008/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-04-12
Тендер зарласан огноо
35,000,000₮
Төсөвт өртөг
УБЗАА/20240101022/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-03-22
Тендер зарласан огноо
2,184,360,000₮
Төсөвт өртөг
БШУЯ/20240101009/02/02
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-04-05
Тендер зарласан огноо
3,500,000,000₮
Төсөвт өртөг
ШО/20240102235/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-03-26
Тендер зарласан огноо
7,200,000,000₮
Төсөвт өртөг
ЗТХЯ/20240101034/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-03-22
Тендер зарласан огноо
9,444,600,000₮
Төсөвт өртөг
(Нийт: 61)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.