Тодруулга

ТБ/20240101001/02/01 2024 оны 05 сарын 21 -ны өдрийн 06 цаг 39 минут

Тус тендерт оролцогч байгууллага тендерт гомдол гаргасан тухай Сангийн яамнаас 2024.05.21-ний өдөр мэдэгдсэн. /утсаар/

Сангийн яамны баталгаажсан албан бичгийг ирсний дараа нэмж оруулна. 

ТТХК/20240103013/01/01 2024 оны 05 сарын 21 -ны өдрийн 05 цаг 23 минут

Тендерт оролцогчдод

Тодруулгын хариу хүргүүлэх тухай

“Талын цэнгэг трейд” ХХК-иас ирүүлсэн 2024 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 24/081 тоот тодруулга авах тухай албан бичигтэй танилцаад дараах хариуг хүргүүлж байна.

Манай компаниас 2024 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр зарласан “Нүүрс ачилт буулгалтын талбайн үйлчилгээ авах /багцтай/” ТТХК/20240103013 дугаар бүхий тендерийн баримт бичгээс доорх асуултад тодруулга хүссэн байна.

  1. “Нэг багц дээр бие даан оролцож буй компани өөр багцад түншлэгч буюу туслан гүйцэтгэгч компани байж болох уу?”
  • Нэг нүүрс ачилт буулгалтын талбайтай компани нэг л багцад орох боломжтой. 1-ээс дээш нүүрс ачилт буулгалтын талбайтай бол талбай тус бүрээрээ өөр өөр багцад түншлэгч буюу туслан гүйцэтгэгчээр орж болохгүй.
  1. “НАБТ-ын үйлчилгээ үзүүлэгч компани нь хүний нөөцийн зуучлалын үйлчилгээ авдаг буюу үйлчилгээ үзүүлэгч компани дээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг тохиолдолд туслан гүйцэтгэгч түншлэгчээр хамтран оролцох боломжтой юу?”
  • Тендерийн баримт бичгийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 19.1-д “Үйлчилгээ үзүүлэх хүний нөөц: Шаардана. Пүүний оператор албан хаагч нь Стандарт хэмжил зүйн газрын мэргэжлийн сургалтад хамрагдаж гэрчилгээжсэн байх; Ажилтнуудын танилцуулга, ажил үүргийн хуваарь, албан тушаал бүрээр нарийвчлан гаргасан танилцуулга ирүүлэх; /Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн байгууллага дээр сүүлийн 6 сараар тасралтгүй төлсөн болохыг нотлох баримтыг ирүүлэх./ гэж заасны дагуу ирүүлэх шаардлагатай бөгөөд хүний нөөцийн зуучлалын үйлчилгээг туслан гүйцэтгэгч түншлэгчээр хамтран оролцох боломжгүй болно.

 

Тавантолгой ХК

ЭМЯ/20240102059/01/02 2024 оны 05 сарын 21 -ны өдрийн 04 цаг 35 минут

Сайн байна уу 

Үйлдвэрлэгч байгууллагатай байгуулсан албан ёсны гэрээт борлуулагч байж болно  

Аймгийн хог хаягдлйн цэгц цэгцлэх АРАХААГ/20240101019 дугаартай тендерт Эко эрин тохижилт ХХК-ний  2024 оны 05 дугаар сарын 17-нд ирүүлсэн саналд дараах тайлбарыг хүргүүлж байна. Тус ажлын даалгаварт зам засварын ажил хийгдэхээр заасан байгаа тул ТББ-т заасан 2.8.2.5.1-Бүх төрлийн авто замын арчлалт , урсгал засвар, ээлжит ажил гэж заасан тусгай зөвшөөрлийн заалтыг хэвээр байхаар шийдвэрлэсэн.

ЭҮТӨҮГ/202401021258/01/01 2024 оны 05 сарын 21 -ны өдрийн 03 цаг 49 минут

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-аас зарласан “Индукцийн спектрометр+” нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ЭҮТӨҮГ/202401021258 дугаартай тендер шалгаруулалтад Санхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага гомдлыг хянан үзэж, шийдвэр гаргаж ирүүлсэн.

Үнэлгээний хороо дахин хянан үзэж, үнэлэх тул тендер хүчинтэй байх хугацааг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.3 дэх хэсэгт заасны дагуу ажлын 15 хоногийн хугацаагаар сунгаж байгааг мэдэгдье.

БТСУХ/20240101014/03/01 2024 оны 05 сарын 21 -ны өдрийн 03 цаг 43 минут

Сонирхогч этгээдээс ирсэн тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

2024 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 01/940 дугаартай албан бичгээр Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас Дэлхийн шилдэг хүүхдийн зохиол болон ерөнхий боловсролын сургуулийн номын фонд, тоног төхөөрөмж /Ховд, Хөвсгөл/ гүйцэтгэгч сонгох БШУЯ/20240102160 дугаартай тендер шалгаруулалтыг түр түдгэлзүүлэх албан ирсэн байна.

“Микадо” ХХК-аас гаргасан хүсэлтийн дагуу сонирхогч этгээдүүдэд дараах тодруулгын хариуг хүргүүлж байна.

  1. “Мотор голын цутгах материал худалдан авах” тендерийн шалгаруулалтын баримт бичгийн II бүлгийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 18.2-т: Тусгай зөвшөөрөл шаардахгүй гэж зааж өгсөн. /Иймд тусгай зөвшөөрөл тендертээ хасварган ирүүлэх шаардлагагүй болно/
  2. “Мотор голын цутгах материал худалдан авах” тендерийн шалгаруулалтын баримт бичгийн II бүлгийн өгөгдлийн хүснэгтийн ТШЗ 21.6-д заасны дагуу  гадаад болон дотоодын аж ахуй эрхлэгч нар Incoterms 2023, DDP нөхцлөөр бараа нийлүүлэлтийн хуваарьт дурдсан газар барааг хүргэнэ.

Уг төсөл, арга хэмжээний батлагдсан зураг төслийн магадлалын ерөнхий дүгнэлтийг нэмэлтээр оруулсан тул дахин татаж ашиглахыг зөвлөж байна.

Уг төсөл, арга хэмжээний тендер шалгаруулалтын нээлт нь 2024 оны 05 дугаар сарын 23 буюу бүх нийтийн амралтын өдөр байгаа тул тендер шалгаруулалтын нээлтийг 2024оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 09 цаг 30 минутад хийхээр өөрчлөлт оруулж байна.

ТХААГ/20240503003/01/01 2024 оны 05 сарын 21 -ны өдрийн 12 цаг 15 минут

Тендерт оролцогч нь “Тендерийн баталгааны мэдэгдэл”-ийг “Худалдан авах ажиллагаанд баталгаа гаргах, орлого болгох журам”-ын маягт 3-ын дагуу гаргаж ирүүлнэ. Уг журмыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

ТХААГ/20240503003/01/01 2024 оны 05 сарын 21 -ны өдрийн 12 цаг 09 минут

Tендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдэд тендер бэлтгэхэд зориулан бэлтгэсэн гарын авлага жишиг болгож бэлтгэсэн тендерийг хүргүүлж байна.

ТБ/20240102115/01/01 2024 оны 05 сарын 21 -ны өдрийн 11 цаг 55 минут

Монгол Улсын Сангийн яамны гомдол хянасан тухай албан тоот.

Цээл сумын шинэ суурьшлын бүсийн нийтийн биеийн тамирын заалны барилга усралтын ажлын нийт төсөвт өртгийг 2024 онд 911,827,349 төгрөг гэж цахимд буруу шивж оруулсаныг  472,900,000 төгрөг болгож өөрчилсөн 

2024-05-21

 Хан-Уул дүүргийн Иргэдийн Хурлын төлөөлөгчдийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 30 өдрийн 06 дугаар тогтоолоор тодотгол хийгдсэнтэй холбоотой төсөв нэмэгдсэн цахим прогорам алдаа заагаад төсөв татагдахгүй байгаа болно. Төсөвт өртөг 300,000,000 болно. 

ЭҮТӨҮГ/20240102300/01/01 2024 оны 05 сарын 21 -ны өдрийн 10 цаг 05 минут

Тус тендерийн нээлтийн хугацаа 2024.05.23-ны өдөр буюу бүх нийтийн амралтын өдөр байх тул дараагйин ажлын өдөр болох 2024.05.24-ний өдрийн 09:00 цагт нээхээр болгон өөрчлөв. Тендер шалгаруулалтын баримт бичигт өөрчлөлт ороогүй болно.

ЭҮТӨҮГ/20240102230/01/01 2024 оны 05 сарын 21 -ны өдрийн 10 цаг 03 минут

Тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

ЭҮТӨҮГ/20240102298/01/01 2024 оны 05 сарын 21 -ны өдрийн 09 цаг 50 минут

Тодруулгыг хариуг хүргүүлж байна. Тодруулгын хариуг ажлын 2-оос дотогш өдрийн дотор хүргүүлж байгаа тул тендер нээх хугацааг ажлын 5 өдрөөр хойшлуулж байгааг үүгээр мэдэгдэж байна.

(Нийт: 2305)
бичлэг байна.

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.