조달 계획

조달 계획

ТШ код Тендер шалгаруулалтын нэр ТШ төрөл Төсөвт өртөг(₮) Тухайн оны санхүүжих өртөг (₮) ХАА-д мөрдөх журам Тендер зарлах огноо Тайлбар тодруулга
ЗАБХСЗДТГ/202301015 Малдчын зөвөлгөөн зохион байгуулах Бараа 5,000,000 5,000,000 Шууд худалдан авалт 2022-04-15
ДЦС2/202301054 Хуучин арчих материал Бараа 17,226,000 17,226,000 Шууд худалдан авалт 2023-01-20
ТӨАЗСЗДТГ/202301029 Сумын төсвийн байгууллагуудын хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал Бараа 51,475,600 51,475,600 Ерөнхий гэрээ байгуулах журам 2023-01-30
ТӨАБЧСМСҮТ/202301005 Тээвэр шатахуун, шатах, тослох материал Бараа 3,807,100 3,807,100 Шууд худалдан авалт 2023-01-03
ДУАПГ/202311021 бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс Бараа 7,460,000 7,460,000 Шууд худалдан авалт 2023-01-02
ЗААТЦСДПГ/202312002 Бага үнэтэй түргэн элэгдэх эд зүйс Бараа 2,505,000 2,505,000 Шууд худалдан авалт 2023-01-01
СЭАССПГ/202312001 Бичиг хэрэг /албан бланк, принтерийн хор г.м бичиг хэргийн материал/ Бараа 7,000,000 7,000,000 Шууд худалдан авалт 2023-01-02
СЭАМСДПГ/202312011 Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага Бараа 2,388,100 2,388,100 Шууд худалдан авалт 2023-01-16
ӨВАОНӨГ/202312002 Бүрд сумын Онцгой комиссд автомашин худалдан авах Бараа 60,000,000 60,000,000 Тендер шалгаруулалтын онцгой журам 2023-01-10
ӨВАОНӨГ/202312016 Баян-Өндөр сумын сургуулийн дотуур байрны их засвар Ажил 100,000,000 100,000,000 Тендер шалгаруулалтын онцгой журам 2023-02-27
БХАОНӨГ/202312036 Соого сейко сургуулийн арын уулзвараас арван мянгатын хатуу хучилттай зам дагуу явган хүний зам барих, босоо бордюр хийх Ажил 240,000,000 240,000,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам 2023-03-29
ДОАОНӨГ/202312094 Халдварт бус өвчинтэй тэмцэх арга хэмжээний хүрээнд "Вируст хепатит, элэгний хавдрыг эрт илрүүлэх" төсөл хэрэгжүүлэх Бараа 32,000,000 32,000,000 Тендер шалгаруулалтын онцгой журам 2023-01-02
СБАОНӨГ/202312048 Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж/ Дарьганга, Мөнххаан сум/ Бараа 30,000,000 30,000,000 Тендер шалгаруулалтын онцгой журам 2023-03-03
АРАОНӨГ/202312022 Сургуулийн хүнс, ногооны агуулах (Өлзийт сум) Ажил 105,000,000 75,000,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам 2023-02-15
ДУАОНӨГ/202312012 Усалгааны систем /Орхон сум/ Бараа 146,595,600 146,595,600 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам 2023-01-16
ДУАТХӨЭМТ/202312001 Бичиг хэрэг Бараа 10,000,000 10,000,000 Шууд худалдан авалт 2023-01-02
ДAДТ/202312001 Бичиг хэрэг Бараа 1,694,400 1,694,400 Шууд худалдан авалт 2023-01-20
ДАААХӨЭМТ/202312005 Урсгал засвар Ажил 15,000,000 15,000,000 Шууд худалдан авалт 2023-01-01
ПНШНУГТЭ/202312016 П.Н.Шастины нэрэмжит Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн мэдрэлийн мэс засал хийгдэх мэс заслын 3 өрөөг шинэчлэн вакумжуулах ажил Ажил 2,821,433,435 2,821,433,435 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам 2023-01-05
ХӨАОНӨГ/202312027 Сумын төвийн шаардлага хангасан гэрэлтүүлэгтэй болгон аюулгүй байдлыг хангах ажлыг үргэлжлүүлэх, засвар шинэчлэлт хийх /Арбулаг сум/ гүйцэтгэгч сонгох Ажил 110,000,000 110,000,000 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам 2023-01-10
Малдчын зөвөлгөөн зохион байгуулах
ХАА-ны журам: Шууд худалдан авалт
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ЗАБХСЗДТГ/202301015
예산금액: 5,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:5,000,000₮
Хуучин арчих материал
ХАА-ны журам: Шууд худалдан авалт
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ДЦС2/202301054
예산금액: 17,226,000₮
Энэ онд санхүүжих:17,226,000₮
Сумын төсвийн байгууллагуудын хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх зардал
ХАА-ны журам: Ерөнхий гэрээ байгуулах журам
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ТӨАЗСЗДТГ/202301029
예산금액: 51,475,600₮
Энэ онд санхүүжих:51,475,600₮
Тендер код: ТӨАБЧСМСҮТ/202301005
예산금액: 3,807,100₮
Энэ онд санхүүжих:3,807,100₮
бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс
ХАА-ны журам: Шууд худалдан авалт
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ДУАПГ/202311021
예산금액: 7,460,000₮
Энэ онд санхүүжих:7,460,000₮
Бага үнэтэй түргэн элэгдэх эд зүйс
ХАА-ны журам: Шууд худалдан авалт
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ЗААТЦСДПГ/202312002
예산금액: 2,505,000₮
Энэ онд санхүүжих:2,505,000₮
Тендер код: СЭАССПГ/202312001
예산금액: 7,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:7,000,000₮
Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага
ХАА-ны журам: Шууд худалдан авалт
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: СЭАМСДПГ/202312011
예산금액: 2,388,100₮
Энэ онд санхүүжих:2,388,100₮
Бүрд сумын Онцгой комиссд автомашин худалдан авах
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ӨВАОНӨГ/202312002
예산금액: 60,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:60,000,000₮
Баян-Өндөр сумын сургуулийн дотуур байрны их засвар
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: ӨВАОНӨГ/202312016
예산금액: 100,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:100,000,000₮
Тендер код: БХАОНӨГ/202312036
예산금액: 240,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:240,000,000₮
Тендер код: ДОАОНӨГ/202312094
예산금액: 32,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:32,000,000₮
Соёлын төвийн тоног төхөөрөмж/ Дарьганга, Мөнххаан сум/
ХАА-ны журам: Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: СБАОНӨГ/202312048
예산금액: 30,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:30,000,000₮
Сургуулийн хүнс, ногооны агуулах (Өлзийт сум)
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: АРАОНӨГ/202312022
예산금액: 105,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:75,000,000₮
Усалгааны систем /Орхон сум/
ХАА-ны журам: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ДУАОНӨГ/202312012
예산금액: 146,595,600₮
Энэ онд санхүүжих:146,595,600₮
Бичиг хэрэг
ХАА-ны журам: Шууд худалдан авалт
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ДУАТХӨЭМТ/202312001
예산금액: 10,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:10,000,000₮
Бичиг хэрэг
Захиалагчийн нэр: Дархан дахин төлөвлөлт
ХАА-ны журам: Шууд худалдан авалт
ХАА-ны төрөл: Бараа
Тендер код: ДAДТ/202312001
예산금액: 1,694,400₮
Энэ онд санхүүжих:1,694,400₮
Урсгал засвар
ХАА-ны журам: Шууд худалдан авалт
ХАА-ны төрөл: Ажил
Тендер код: ДАААХӨЭМТ/202312005
예산금액: 15,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:15,000,000₮
Тендер код: ПНШНУГТЭ/202312016
예산금액: 2,821,433,435₮
Энэ онд санхүүжих:2,821,433,435₮
Тендер код: ХӨАОНӨГ/202312027
예산금액: 110,000,000₮
Энэ онд санхүүжих:110,000,000₮
(모든: 33626)
기록

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.