광물질

공물질명: Тэмээн бөх уул
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64144/01/01
Архангай | Батцэнгэл сум
발행날짜: 2022-12-07
공물질명: Тэмээн бөх уул
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64144/02/01
Архангай | Батцэнгэл сум
발행날짜: 2023-04-14
공물질명: Майхан уул
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64059/02/01
Архангай | Өгийнуур сум
발행날짜: 2023-04-07
공물질명: Майхан уул
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64059/01/01
Архангай | Өгийнуур сум
발행날짜: 2022-11-23
공물질명: Хүрэн чулуут
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64330/01/01
Архангай | Өгийнуур сум
발행날짜: 2023-03-06
공물질명: Хүрэн чулуут
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64330/02/01
Архангай | Өгийнуур сум
발행날짜: 2023-05-03
공물질명: Их хавцал
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64137/01/01
Архангай | Өлзийт сум
발행날짜: 2023-07-06
공물질명: Овоот
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64240/01/01
Архангай | Тариат сум
발행날짜: 2022-12-14
공물질명: Жаргалантын овоо
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64053/02/01
Архангай | Хашаат сум
발행날짜: 2023-05-15
공물질명: Хөшөөтийн хоолой
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64055/02/01
Архангай | Хашаат сум
발행날짜: 2023-05-15
공물질명: Могой худаг
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64054/02/01
Архангай | Хашаат сум
발행날짜: 2023-05-15
공물질명: Хүүш уул-2
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64069/03/01
Архангай | Эрдэнэмандал сум
발행날짜: 2023-04-07
공물질명: Хүүш уул-2
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64069/01/01
Архангай | Эрдэнэмандал сум
발행날짜: 2022-11-23
공물질명: Харгаат уул
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64154/01/01
Баян-Өлгий | Алтай сум
발행날짜: 2023-08-14
공물질명: Тестийн нээлт
조달자: LTest
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
1년 전
광물질 번호: LT/202212022/01/01
Баян-Өлгий | Бугат сум
발행날짜: 2022-12-23
공물질명: Хуурай салаа
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64123/02/01
Баян-Өлгий | Булган сум
발행날짜: 2023-10-27
공물질명: Хуурай салаа
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64123/01/01
Баян-Өлгий | Булган сум
발행날짜: 2023-07-06
공물질명: Тахийн шар уул
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64316/01/01
Баян-Өлгий | Булган сум
발행날짜: 2023-09-22
공물질명: Хунтын уул
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64345/01/01
Баян-Өлгий | Буянт сум
발행날짜: 2023-09-22
공물질명: Буянт
조달방법: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам
Үр дүн гарсан
광물질 번호: СШ/64085/01/01
Баян-Өлгий | Буянт сум
발행날짜: 2023-07-06
СШ/64144/01/01
2022-12-07
Архангай
Батцэнгэл сум
СШ/64144/02/01
2023-04-14
Архангай
Батцэнгэл сум
СШ/64059/02/01
2023-04-07
Архангай
Өгийнуур сум
СШ/64059/01/01
2022-11-23
Архангай
Өгийнуур сум
СШ/64330/01/01
2023-03-06
Архангай
Өгийнуур сум
СШ/64330/02/01
2023-05-03
Архангай
Өгийнуур сум
СШ/64137/01/01
2023-07-06
Архангай
Өлзийт сум
СШ/64240/01/01
2022-12-14
Архангай
Тариат сум
СШ/64053/02/01
2023-05-15
Архангай
Хашаат сум
СШ/64055/02/01
2023-05-15
Архангай
Хашаат сум
СШ/64054/02/01
2023-05-15
Архангай
Хашаат сум
СШ/64069/03/01
2023-04-07
Архангай
Эрдэнэмандал сум
СШ/64069/01/01
2022-11-23
Архангай
Эрдэнэмандал сум
СШ/64154/01/01
2023-08-14
Баян-Өлгий
Алтай сум
LT/202212022/01/01
2022-12-23
Баян-Өлгий
Бугат сум
СШ/64123/02/01
2023-10-27
Баян-Өлгий
Булган сум
СШ/64123/01/01
2023-07-06
Баян-Өлгий
Булган сум
СШ/64316/01/01
2023-09-22
Баян-Өлгий
Булган сум
СШ/64345/01/01
2023-09-22
Баян-Өлгий
Буянт сум
СШ/64085/01/01
2023-07-06
Баян-Өлгий
Буянт сум
(모든: 526)
기록

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.