변경 요청 공고

Хайх

Гутал, сүлжмэл түүхий эд материал
조당자 이름: Газар-Ивээл
조달 규칙: Гэрээ шууд байгуулах арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ГИТӨААТҮГ/20240302001/01/01
예산금액 650,000,000₮
발행날짜 2024-02-28
Гутал, сүлжмэл түүхий эд материал
조당자 이름: Газар-Ивээл
조달 규칙: Гэрээ шууд байгуулах арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ГИТӨААТҮГ/20240302001/01/01
예산금액 650,000,000₮
발행날짜 2024-01-31
Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ЗГХЭГ/20240102016/01/01
예산금액 1,269,700,000₮
발행날짜 2024-02-28
Хүүхдийн хоол
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ХӨАЧӨСЕБС/20240102002/01/01
예산금액 141,377,000₮
발행날짜 2024-02-22
Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 СЭАНЭ/20240102001/01/01
예산금액 1,745,742,200₮
발행날짜 2024-01-25
Хичээл практикийн зардал
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ДГАСШСЕБС5/20240102002/01/01
예산금액 31,187,800₮
발행날짜 2024-02-16
Тээвэр шатахуун ЭМТ
조달 규칙: Харьцуулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ХӨАГСЭМТ/20240202002/01/01
예산금액 26,963,900₮
발행날짜 2024-02-20
Тээвэр шатахуун
조달 규칙: Харьцуулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 БУАДШТГ/20240202002/01/01
예산금액 21,903,800₮
발행날짜 2024-02-27
Хүнд даацын автомашины тос
조당자 이름: Эрдэнэт үйлдвэр
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ЭҮТӨҮГ/20240102253/01/01
예산금액 3,563,007,750₮
발행날짜 2024-02-07
입찰 공고번호 ДОАЭМГ/20240102001/02/01
예산금액 616,772,100₮
발행날짜 2024-02-07
Өндөрширээт сумын сургуулийн барилгын их засвар
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ТӨАХААГ/20240101097/01/01
예산금액 817,435,874₮
발행날짜 2024-02-21
입찰 공고번호 СБДХААА/20240101001/01/01
예산금액 1,278,847,100₮
발행날짜 2024-02-08
입찰 공고번호 ГААХААГ/20240102091/01/01
예산금액 3,796,143,310₮
발행날짜 2024-02-07
Цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил (13 дугаар хороо)
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ХУДХААА/20240101018/01/01
예산금액 1,140,000,000₮
발행날짜 2024-02-05
ДОТУУР БАЙРНЫ ХҮҮХДИЙН ХООЛ
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ДОАБУСЕБС/20240102002/01/01
예산금액 71,701,600₮
발행날짜 2024-02-23
Бичиг хэрэг маягт
조달 규칙: Харьцуулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ХӨАНЭ/20240202011/01/01
예산금액 28,805,000₮
발행날짜 2024-02-23
Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, 27 сумын эм, эмнэлгийн хэрэглэл худалдан авах
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ТӨАХААГ/20240102098/01/01
예산금액 5,367,000,000₮
발행날짜 2024-02-14
입찰 공고번호 БХБЯ/20240101020/01/01
예산금액 14,338,280,000₮
발행날짜 2024-02-05
Мазут
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 ДЦС4/20240102079/01/01
예산금액 3,630,000,000₮
발행날짜 2024-02-22
Авто замын засвар үйлчилгээний машин механизм худалдан авах
조달 규칙: Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
Өөрчлөх хүсэлт гарсан
입찰 공고번호 СБДХААА/20240102019/02/01
예산금액 428,000,000₮
발행날짜 2024-02-07
ГИТӨААТҮГ/20240302001/01/01
Гэрээ шууд байгуулах арга
2024-02-28
발행일
650,000,000₮
예산금액
ГИТӨААТҮГ/20240302001/01/01
Гэрээ шууд байгуулах арга
2024-01-31
발행일
650,000,000₮
예산금액
ЗГХЭГ/20240102016/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-28
발행일
1,269,700,000₮
예산금액
ХӨАЧӨСЕБС/20240102002/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-22
발행일
141,377,000₮
예산금액
СЭАНЭ/20240102001/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-01-25
발행일
1,745,742,200₮
예산금액
ХӨАГСЭМТ/20240202002/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-20
발행일
26,963,900₮
예산금액
БУАДШТГ/20240202002/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-27
발행일
21,903,800₮
예산금액
ЭҮТӨҮГ/20240102253/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-07
발행일
3,563,007,750₮
예산금액
ТӨАХААГ/20240101097/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-21
발행일
817,435,874₮
예산금액
ДОАБУСЕБС/20240102002/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-23
발행일
71,701,600₮
예산금액
ХӨАНЭ/20240202011/01/01
Харьцуулалтын арга
2024-02-23
발행일
28,805,000₮
예산금액
ДЦС4/20240102079/01/01
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
2024-02-22
발행일
3,630,000,000₮
예산금액
(모든: 47)
기록

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.