Тодруулга

БӨАОНӨГ/202310193/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 06 цаг 12 минут

1. ТШЗ 18.1 Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2021, 2022, 2023 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ нь батлагдсан төсөвт өртгийн 50 хувь болон түүнээс багагүй байна гэсэн нь Борлуулалтын орлогын хэмжээ: 2021, 2022, 2023 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ нь батлагдсан тухайн багцын дүнгийн 50 хувь болон түүнээс багагүй байна

2. ТШЗ 18.1 Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээ: Батлагдсан төсөвт өртгийн 20 хувиас багагүй байна гэсэнийг нь Түргэн хөрвөх хөрөнгийн хэмжээ: тухайн багцын дүнгийн 20 хувиас багагүй байна гэсэнийг нь 

3. ТШЗ 19.1 Сүүлийн 3 жил буюу 2021, 2022, 2023 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртөгийн 40 хувиас багагүй цахилгааны ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байх гэсэн нь Сүүлийн 3 жил буюу 2021, 2022, 2023 онуудын аль нэг жилд тухайн багцын дүнгийн 40 хувиас багагүй цахилгааны ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байх. гэж ойлгоно

ЗТХЯ/20240701096/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 05 цаг 47 минут

Invitation for Bids

 

Date:                                          28 February 2024

Loan No. and Title:                     ADB Project Number 48186-008 Regional Road Development and Maintenance Project Phase 3

Contract Nos. and Title:               Contract CW1. Khovd – Ulaangom Road: Construction of a new asphalt paved road for the section from Myangad to the intersection with Naranbulag – Ulaangom road (163km), in 3 contracts.

Deadline for Submission of Bids: 15 April 2024

ЗТХЯ/20240701096/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 05 цаг 47 минут

Invitation for Bids

 

Date:                                          28 February 2024

Loan No. and Title:                     ADB Project Number 48186-008 Regional Road Development and Maintenance Project Phase 3

Contract Nos. and Title:               Contract CW1. Khovd – Ulaangom Road: Construction of a new asphalt paved road for the section from Myangad to the intersection with Naranbulag – Ulaangom road (163km), in 3 contracts.

Deadline for Submission of Bids: 15 April 2024

ДЦС3/20240102051/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 03 цаг 35 минут

Тендерт оролцогч “Бэсүжин Констракшн” ХХК-ийн 2024 оны 02-р сарын 27-ны өдрийн А/24-021 тоот албан бичгээр гаргасан тодруулгын хариуг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. А) Тендерийн баримт бичгийн бараа нийлүүлэх хуваарьт шаардсан хаалтуудад 5,6,9,12,13,14 дугаартай зургууд тус тендер шалгаруултад хамааралгүй тул оруулаагүй болно. 10, 11, 15 дугаар бүхий техникийн тодорхойлолт зураг хавсралтад байгаа тул нягталж үзэхийг хүсье.

Б) 1 болон 2, 3 болон 4, 16 болон 17-р зургууд нь хийцийн хувьд ижил боловч жишмэл даралт, жишмэл голч ялгаатай байгааг техникийн тодорхойлолтоос харна уу.

2. Жагсаалтын 37, 38 дугаарт бичигдсэн хаалтын даралтыг техникийн тодорхойлолтын хавсралтаас харна уу.

Жич: Оролцогчоос ирүүлсэн албан бичгийг хавсралт хэсэгт тусгав.

2024 оны 01 сарын 20 нд нийтэлсэн ГААБУСЕБС/20240202002 кодтой "Үдийн цайны" хүнсний материал нийлүүлэх бэлтгэн нийлүүлэгчийг сонгон шөлгөруулах тендерийн үнэлгээний хороонд захиалагч талаас тенхикийн тодорхойлолтоо буруу тооцож ирүүлсэн шалтгааны улмаас тендерийн материал багцын дүнд өөрчлөлт оруулсан болно. Иймд тухайн тендерт оролцогчид 2024 оны 02 сарын 03-ны өдрийн техникийн тодорхойлолтоор үнийн саналаа ирүүлнэ үү. 

2024-02-28
ЭҮТӨҮГ/20240102068/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 03 цаг 04 минут

Сайн байна уу?

Тодруулгын хариуг хавсралтаас харна уу.

ХЭАОНӨГ/20240101040/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 03 цаг 04 минут

Зураг төсвийн үнийг 29,660,000 төгрөгөөр тооцож төсөвт ирүүлэх тул тодруулгаар оруулж байна.

Оролцогчдын анхааралд:

550,750 /Таван зуун тавин мянга долоон зуун/ төгрөгийн "Тендерийн баталгаа" ирүүлнэ.

ДЦС4/20240102008/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 01 цаг 55 минут

Техникийн тодорхойлолтанд болон нийлүүлтийн хугацаанд өөрчлөлт орсон болно.

Нийлүүлэх хугацаа 90 хоног байсныг 20 хуанлий хоног болсон

Техникийн тодорхойлолтыг хавсралтаас харна уу

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД

Тус төсөл арга хэмжээний техникийн тодорхойлолтод заагдсан нийлүүлэгдэх барааны зургийг оруулав. 

Дээрх тодруулгатай холбоотойгоор ТЭЗҮ-д техникийн тодорхойлолтыг  зурагтайгаар байршуулсан тул дахин татаж авна уу.

Тендерт ТЭЗҮ-д зураг, төсөв байршууллаа. Тендер нээх хугацааг 2024.03.08-ныг хүртэл хуулийн хүрээнд сунгалаа. Амжилт

ЦШ/20240102077/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 12 цаг 43 минут

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарийн файлыг орууллаа.

СЭАНЭ/20240102001/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 11 цаг 28 минут

Манай байгууллага танай ирүүлсэн тодруулгын дагуу шалган үзэхэд 
Ерөнхий гэрээний дагуу цахим дэлгүүрээс  худалдан авах байсан Фентанил 0.005%- 2мл уусмалыг тендерийн багцад оруулсан зөрчлийг хүлээн зөвшөөрч Багц-2 оос хасаж оруулсан ТББ өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан болно.

СЭАНЭ/20240102001/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 10 цаг 37 минут

Манай байгууллага танай ирүүлсэн гомдлын дагуу 25-р багцыг шалган үзсэний үндсэн дээр багцыг дахин  задалж хийхээр болсон тул өөрчлөлтийн хүсэлт гаргасан байна. Өөрчлөлтийн хүсэлт дууссаны дараа дахин ТББ шалган үзэхийг хүсье

БХАНЭ/20240102015/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 09 цаг 19 минут

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД

Тус тендерийн ТЭЗҮ хэсэгт тодруулгатай холбоотой техникийн тодорхойлолтыг байршуулсан боловч харагдахгүй байгаа тул Тендерийн баримт бичигтэй техникийн тодорхойлолтыг хамтад нь Тендерийн баримт бичиг хэсэгт байршуулав.

Дээрх тодруулгатай холбогдуулан тендерийн баримт бичигт өөрчлөлт орсон тул тендерийн баримт бичгийг дахин татаж авна уу.

ДЦС3/20240102090/01/01 2024 оны 02 сарын 28 -ны өдрийн 09 цаг 02 минут

Тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн бүрдэл болон техникийн тодорхойлолтын дараах зүйлст тодруулга хүргэж байна.

1. Жагсаалтын 1,2-т заагдсан трубанууд нь /Труба ф16мм х 3мм, Труба ф20мм х 3мм/ ОХУ-д үйлдвэрлэсэн бол Ст20 Гост 1050-74; БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн бол 20 маркын GB 3087-1999  стандартын шаардлага хангасан труба нь байх бөгөөд импульсийн гэсэн ялгаа онцлог шинж байх байхгүй болохыг үүгээр мэдэгдэж байна.  

2. Жагсаалтын 13-т заагдсан труба нь батдлагдсан техникийн тодорхололтын 2-ийн дагуу  ОХУ-д үйлдвэрлэсэн бол Ст3 пс Гост 380-71; БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн бол Q235 маркын ган хоолой GB/T 700-2006 стандартын шаардлага хангасан труба байх бөгөөд жагсаалтын 13-т заагдсан тайлбар хэсгийн стандартын тодорхойлолт зөрүүтэй тавигдсаныг үүгээр заларуулж байна.  

НХААГ/20240103199/01/01 2024 оны 02 сарын 27 -ны өдрийн 08 цаг 41 минут

Тус газраас зарласан НХААГ/20240103199 дугаартай "Yutong bus ZK6116HG автобусанд хөрөнгийн даатгал"-ын үйлчилгээ үзүүлэх тендер шалгаруулалтад оролцохыг сонирхогч этгээдээс тодруулга хүссэнтэй холбогдуулан тодруулгын хариуг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэгт заасны дагуу тодруулгыг цахим системд нээлттэй байршуулснаар сонирхогч этгээдэд хүргүүлсэнд тооцно.

 

(总: 619)
显示相关记录

Холбоо барих

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот-210349, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө, Засгийн газрын IX байр, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар
Logo © 2021 Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар.